język angielski język rosyjski

BLOG

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej?
Można tego dokonać na początku każdego roku. Należy przy tym pamiętać, że obowiązuje termin składania wniosków do 20 stycznia. Wzór wniosku, który należy złożyć we właściwym sobie Urzędzie Skarbowym można pobrać tutaj:

Wniosek o zmianę formy opodatkowania – wzór (.pdf)

Możliwe formy opodatkowania (wybrane)

Nie każda forma opodatkowania jest dostepna dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Mimo, że pewne opcje moga się nam wydawać bardzo atrakcyjne należy zwrócić uwagę, czy w ogóle z danej formy możemy skorzystać. Przy wyborze formy podatkowej warto konsultować się z księgowym, doradcą podatkowym lub adwokatem. Powinni oni udzielić nam pomocy przy wyborze najkorzystniejszej formy, pozostając w zgodzie z przepisami prawa.

Karta podatkowa:

Najprostsza forma opodatkowania, która przewiduje odprowadzanie podatku o stałej wysokości. O wysokości podatku decyduje Naczelnik Urzędu Skarbowego na każdy rok podatkowy, a jego wysokość zależy od (m.in):

 • rodzaju wykonywanej działalności (np. Szewc, fryzjer, kosmetyczka… )
 • liczbę mieszkańcow miejscowości w której wykonywana jest działalność
 • liczba zatrudnionych osób
 • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • wieku podatnika
Warunki skorzystania z rozliczenia podatku na podstawie Karty Podatkowej są następujące:
 • należy prowadzić działalność w kierunku wymienionym w załączniku 3 Ustawy (np. usługi krawieckie, usługi szewskie, usługi fryzjerskie)
 • nie nalżey korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę
 • nie należy prowadzić innej pozarolniczej dzialalności gospodarczej
 • małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie
 • działaność nie powinna być prowadzona poza granicami RP
Do podstawowych obowiązków podatnika rozliczającego sie na podstaiw Karty Podatkowej należy:
 • wystawianie dokumentów potwierdzających sprzedaż (rachunki lub faktury) oraz wykonywanie ich kopii i przechowywanie ich przez okres min. 5 lat zachowaniem kolejności chronologicznej,
 • prowadzić ewidencję pracownikow wraz z imienną karta przychdodów dla każdego z nich
 • -bez wezwania Urzędu Skarbowego zapłacić podatek do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły (za grudzień do 28 grudnia)

Opodatkowamie na zasadach ogólnych

Zasady ogólne są najbardziej popularną formą opodatkowania. W przypadku spółek prawa handlowego jest to obowiązkowa forma opodatkowania i wiąże się ona z prowadzeniem tzw. pełnej księgowości, czyli prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnych z Ustawą o Rachunkowości.

Tą formę opodatkowania mogą także wybrać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki cywilne. W tym wypadku wymagane jest prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w której prowadzona jest ewidencja dokumentów (faktur) potwierdzających sprzedaż lub zakup towarów lub usług. W ten sposób firma wykazuje swoje przychody oraz koszty.

W trakcie roku, podatnik wpłaca na konto Urzędu Skarbowego zaliczki na poczet podatku dochodowego, którego wysokość wylicza się w oparciu o podstawę opodatkowania. Zaliczki może wpłacać miesięcznie (do 20 za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 20 stycznia) lub kwartalnie.

Wysokość podatku zależy od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania, składki na ubezpieczenie społeczne , ustawowe ulgi oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (odliczane od podatku).

Wysokość podatku wynosi 18% od podstawy opodatkowania lub 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł osiągniętej w danym roku. Od wysokości podatku należy także odjąć kwotę wolną od podatki (556,02 zł). Podatek rozlicza się (chodzi o stwierdzenie czy w stosunku do odprowadzonych zaliczek mamy niedopłatą lub nadpłatę) na podstawie deklaracji składanej do US (osobiście, pocztą lub przez Internet) do 30 kwietnia.

Ryczał Ewidencjonowany

W tej formie opodatkowania, podstawę opodatkowania stanowi przychód, którego nie możemy pomniejszać o koszty. Może się zatem zdarzyć sytuacja w której koszty w firmie są większe niż przychody. Wówczas mimo straty i tak trzeba będzie opłacić należny podatek. Kwotę ryczałtu możemy jednak pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż 7,75% wymiaru podstawy składki).

Z drugiej strony, ryczałt zachęca atrakcyjnymi progami podatkowymi.

 • Maksymalna stawkę, czyli 20% zapłacą przedstawiciele wolnych zawodów, czyli np. lekarze, dentyści, nauczyciele, tłumacze.
 • 17% stawka obowiązuje (m.in) pośredników w hurtowej sprzedaż samochodów, agentów turystycznych, pośredników pracy tymczasowej.
 • Stawka 10% obowiązuje (m.in.) z odpłatnego zbycia praw majątkowych
 • 8,5% (m.in.) od działalności usługowej w zakresie działalności gastronomicznej w tym sprzedaży napojów zawierających alkohol pow. 1,5% lub działalności usługowej w zakresie wychowania przedszkolnego
 • 5,5% (m.in.) od przychodów uzyskanych z prowizji sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej
 • 3% (m.in.) z tytuły działalności gastronomicznej z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów zawierających pow. 1,5% alkoholu, lub też tytułu przychodów osiąganych jako rybak morski lub zalewowy

Pełny spektrum informacji na temat stawek podatku ryczałtowych dla poszczególnych działalności dostępny jest w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dla kogo ryczałt?

Warunki jakie trzeba spełnić, żeby móc rozliczać się ryczałtem są następujące:

 • dochody uzyskane są z pozarolniczej działalności gospodarczej w tym najmu, z wyjątkami wymienionymi w ustawie ( apteka, kantor, pożyczki pod zastaw, lombard)
 • w poprzednim roku podatkowym uzyskaliśmy przychody, które nie przekraczają 150 000 Euro
Dokumentacja

Osoby fizyczne oraz spółki korzystające z ryczałtu, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji przychodów, przechowywania dowodów zakupu towarów lub usług (faktury lub rachunki), prowadzenia wykazy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.

Sposób prowadzenia dokumentacji opisany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.

W formie dygresji, można jeszcze wspomnieć o sankcjach za nieprowadzenie lub za prowadzenie nierzetelne lub wadliwe ewidencji przychodów. Jeżeli Organ (czyt. Urząd Skarbowy) stwierdzi brak ewidencji przychodów lub taką ewidencje uzna za nierzetelną (nie odzwierciedlającą stanu rzeczywistego) lub wadliwą (prowadzoną niezgodnie z przepisami prawa), wówczas wysokość przychodu zostanie oszacowana, a stawka ryczałtu do zapłaty wyniesie pięciokrotność stawek jakie należałoby uiścić w przypadku prawidłowej ewidencji ale nie więcej niż 75% przychodów.

Zobacz powiązane artykuły:


Jak podejmować decyzje w przedsiębiorstwie?

Prowadząc firmę niejednokrotnie stajemy w obliczu sytuacji w której musimy podjąć

Czytaj więcej...

Przeczytaj, co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem działalności.

Masz pomysł na biznes? Gratulujemy! Chcesz założyć działalność gospodarczą

Czytaj więcej...

Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu? Biznes.gov.pl – portal dla przedsiębiorców.

Tytułem wstępu… Od grudnia 2015 roku działa w Polsce Ministerstwo Rozwoju,

Czytaj więcej...

Korzyści z wirtualnego biura

Twoje Wirtualne Biuro

Skontaktuj się z nami

Rezerwacja salki

Salka na spotkania biznesowe w centrum Warszawy.
Sprawdź wolne terminy!