język angielski język rosyjski

BLOG

Urząd Pracy dopłaci Ci do stanowiska dla bezrobotnego.

Korzyści z zatrudniania bezrobotnego

Bezrobotny to osoba wpisana do ewidencji bezrobotnych we właściwym urzędzie pracy. Jest to warunek obowiązkowy jaki musi ta osoba spełniać, by szły za tym wszelkiego rodzaju korzyści dla firmy związane z zatrudnianiem osoby bezrobotnej.

Korzyści te można podzielić na dwa rodzaje:

  1. Korzyści finansowe związane z zatrudnianiem bezrobotnych
  2. Korzyści wizerunkowe

1. Korzyści finansowe

Do tej kategorii możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju ulgi i dofinansowania wynikające z zatrudnienia bezrobotnego. Pracodawcy mogą skorzystać m.in. z dofinansowania wyposażenia miejsca pracy, przyjąć osobę na staż finansowany przez urząd pracy, czy też otrzymać refundację składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych wcześniej bezrobotnych.

Dofinansowanie na wyposażenie miejsca pracy za zatrudnienie bezrobotnego

Zatrudniając bezrobotnego firma może skorzystać z dofinansowania na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy. Maksymalnie na ten cel można otrzymać sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (na dziś ok 23 000 zł). Wysokość średniej płacy ustalona jest na dzień zawarcia umowy. Ostateczna decyzja i wysokość dofinansowania należy do starosty. O tego rodzaju pomoc mogą ubiegać się pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatami zarówno względem państwa jak i kontrahentów. Pracodawcy muszą prowadzić swoja działalność od co najmniej pół roku.

Mogą być to:

  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
  • niepubliczna szkoła,
  • niepubliczne przedszkole,
  • producent rolny.
Staż finansowany przez urząd pracy

Staż to nabywanie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu bezpośrednio w miejscu pracy przez osobę bezrobotną. Odbywa się on bez nawiązywania stosunku pracy.

Co należy zrobić żeby przyjąć na staż osobę bezrobotną?

Zacząć należy od złożenia wniosku o organizację stażu we właściwym powiatowym urzędzie pracy. W czasie 30 dni od jego złożenia powinniśmy otrzymać odpowiedź zwrotną (pozytywną lub negatywną z uzasadnieniem). Gdy wniosek został pozytywnie rozpatrzony, kolejnym etapem jest podpisanie umowy ze starostą zawierającej informacje dotyczące programu stażu. Staż może trwać do 6 miesięcy (gdy osoba bezrobotna przekroczyła 3o rok życia) lub do 12 miesięcy (jeśli nie ma ukończonego 30. roku życia).

Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego

Urząd pracy może przyznać pracodawcy zwrot kosztów poniesionych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych za zatrudnioną osobę bezrobotną. W tym celu urząd zawiera z pracodawcą umowę, określającą warunki zwrotu wydatków. Refundacja składek występuje jednorazowo, pod warunkiem, że pracodawca zatrudniał skierowaną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy. Po tym okresie także ma on obowiązek zatrudnienia ww pracownika, przy czym nie musi być już to pełny etat.
Maksymalna kwota refundowanych składek, jaką przedsiębiorca może otrzymać, wynosi 300% minimalnego wynagrodzenia. By to obliczyć bierzemy pod uwagę najniższą płacę obowiązującą w dniu, w którym firma spełniła warunki dotyczące długości okresu zatrudnienia bezrobotnego.

2. Korzyści wizerunkowe wynikające z zatrudniania bezrobotnych

Firma zatrudniająca bezrobotnych może posługiwać się tą informacją w swoim przekazie marketingowym. Jest ona uznawana za społecznie odpowiedzialną, troszczącą się o losy czy to matek wracających po długiej nieobecności na rynek zawodowy, czy o losy pracowników w małych miejscowościach czy terenach postindustrialnych. Wspiera aktywizację zawodową w określonej grupie bądź regionie.
Firma często może pochwalić się bardziej zaangażowanymi pracownikami. Zarówno tymi, którzy posiadają wysokie umiejętności wynikające z pracy często na własnej nieudanej działalności, jak też tymi przywiązanymi do miejsca pracy, ze względu na wcześniejszy długi okres jej poszukiwania.

Co firma zyskuje zatrudniając bezrobotnego?

Poza korzyściami materialnymi zyskuje również poprawę wizerunku zarówno w oczach konsumentów, samych pracowników jak i osób odpowiedzialnych za rozdzielanie funduszy publicznych w regionie. Co może przełożyć się na dalsze korzyści na tej linii współpracy. Firma zyskuje również atut na tle działalności konkurencji.

Zobacz powiązane artykuły:


Prawa i obowiązki wynikające z RODO

  W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami gwałtownie rosnącego zainteresowania

Czytaj więcej...

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej? Można tego dokonać

Czytaj więcej...

Mini przegląd sektora MŚP w Polsce

Usługa wynajmu adresu do rejestracji firmy w Twoim Wirtualnym Biurze, jest usługą

Czytaj więcej...

Korzyści z wirtualnego biura

Twoje Wirtualne Biuro

Skontaktuj się z nami

Rezerwacja salki

Salka na spotkania biznesowe w centrum Warszawy.
Sprawdź wolne terminy!